O nás

o_nas_1_890x320

Sme obyčajní ľudia, ktorí si hovoria moderní kresťania. Stretávame sa v Bratislave, no kresťanské spoločenstvo Milosť sa stretáva aj v iných mestách na Slovensku a v ČR. Sme súčasťou celosvetového hnutia v rámci letnično-charizmatického kresťanstva. Veríme, že život každého človeka má zmysel a že každý človek na zemi je jedinečný a má svoje špecifické poslanie určené Bohom.

Hovoríme, že milujeme slobodu, ale dobrovoľne sa podriaďujeme tomu, ktorý za nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych – náš Pán, Boží Syn Ježiš Kristus. Veríme, že sme dostali od Boha skutočný život, ktorý pokračuje aj po fyzickej smrti a hovoríme o tom aj ostatným ľuďom, pretože tento dar od Boha je pre každého.

Podporujeme uplatňovanie morálno – konzervatívnych hodnôt v našom každodennom živote a chceme týmto ovplyvniť našu generáciu. Veríme, že aj v dnešnej zdigitalizovanej informačnej spoločnosti je priestor na „dobrú správu“ pre každého bez ohľadu na vek a spoločenské postavenie. Tou dobrou správou je evanjelium.

Cirkev

Cirkev nie je inštitúcia. Cirkev je skupina ľudí, ktorých sa osobne dotkol Boh a ktorí zažili to, čo Biblia nazýva znovuzrodenie. Cirkev sa stretáva na spoločných bohoslužbách.

Načo? Biblia hovorí, že tam, kde sa dvaja, alebo traja stretnú v Ježišovom mene, je Ježiš prítomný. A tam, kde je Ježiš prítomný, sa dejú zázraky. Biblia hovorí: „Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je na ňom, Pán nebies a zeme, nebýva v chrámoch vytvorených ľudskou rukou.“ Boh neurčil špeciálne vysvätenú budovu na to, aby v nej mohli prebiehať bohoslužby. Preto nezáleží na mieste, kde sa cirkev stretáva.

Nie je jedno, ako bohoslužba prebieha. Bohoslužbu ustanovil Boh a v Biblii môžeme vidieť ako má vyzerať. Skladá sa z uctievania Boha – radostnej chvály, kedy človek slúži Bohu a z kázania Božieho slova, kedy Boh slúži človeku.

o_nas_2_890x320

Priebeh klasickej bohoslužby

Na začiatku vedie hudobná skupina chvály – dynamické piesne oslavujúce Boha. Ku chválam sa postupne pridávajú všetci ľudia, ktorí sú na bohoslužbe prítomní. Týmto dávame Bohu vďaku a uctievame Ho. Potom nasleduje zbierka, čiže dobrovoľné dávanie našich financií na Božie kráľovstvo. Túto činnosť robíme ako vzdanie úcty voči Bohu. Po zbierke a modlitbe prichádza pastor alebo iný kazateľ, ktorý vyučuje biblické pravdy z Božieho Slova.

Na každom stretnutí je hovorené evanjelium, aby noví ľudia mohli byť zachránení a odovzdať svoje životy Ježišovi. Niekedy sa pastor modlí za určité špecifické potreby ľudí, či už je to modlitba spasenia, modlitba za krst Duchom Svätým, za chorých, za ťažké životné situácie, za deti a  za akékoľvek iné potreby ľudí.

Zhromaždenia trvajú približne 2 – 3 hodiny. Po skončení je vždy priestor na osobné rozhovory alebo modlitby. Pravidelné stretnutia máme každú stredu a nedeľu.

Pozývame Ťa na našu bohoslužbu, budeme sa tešiť, keď pozvanie prijmeš.