Súťaž

  1. Organizátor súťaží

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaží je Kresťanské spoločenstvo Milosť – Bratislava
Sídlo: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Registračné číslo: VVS/1-900/90-7827
IČO: 319494280014
(ďalej len „usporiadateľ“ či „organizátor“)

  1. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie Kresťanského spoločenstva Milosť – Bratislava, prípadne podujatia One Way Fest, ktoré organizátor súťaže usporadúva.

2) Súťaž je oznámená a zverejnená na webovej stránke www.bratislava.milost.sk/sutaz/ a v texte príspevkov na sociálnych sieťach usporiadateľa.

  1. Termíny a miesta konania súťaží

1) Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame Kresťanského spoločenstva Milosť – Bratislava, prípadne na Facebooku a na Instagrame podujatia One Way Fest.

2) Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

  1. Súťažiaci

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Účastníkom súťaže môžu byť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

  1. Účasť v súťaži a určenie výhercu

1) Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky, ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.

2) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát. 

3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky.

4) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže.

5) Určenia výhercov súťaže spomedzi účastníkov prebehne žrebovaním spomedzi všetkých zapojených súťažiacich. Výherca súťaže bude vyžrebovaný pod dohľadom dvoch zástupcov organizátora súťaže, pričom výherca bude určený najneskôr do 7 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.

  1. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry

1) Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

2) Výherca a Usporiadateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, alebo výherca nebude komunikovať do 2.týždňov od ukončenia súťaže, či cenu odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže. 

3) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4) Organizátor súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne kontaktné údaje. 

5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.

  1. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

1) Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č.19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Facebookového/Instagramového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

  1. Osobitné ustanovenia

1) Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook/Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a súhlasia, že Facebook/Instagram nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky.

2) V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, má právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3) Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook/Instagram príspevok, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook/Instagram príspevku bude zo Súťaže vylúčený a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4) Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

5) V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami. Súťažiaci, ktorý v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na vedomie, že výhra bude zaslaná zákonnému zástupcovi.

6) Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je povinný ich dodržiavať. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

  1. Záverečné ustanovenia

1) Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook/Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 07.06.2023